Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w Suchej Beskidzkiej

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7),
 • rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej.

1. Kryteria uzgodnione z organem prowadzącym oraz ich wartość punktowa:

 

Lp.

Kryteria

Wartość kryterium

w punktach

1. Kandydat jest mieszkańcem Suchej Beskidzkiej.

5

2. Kandydat uczęszczał do Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej / do Oddziału Przedszkolnego przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2 Suchej Beskidzkiej

1

3. W Szkole Podstawowej nr 2 / w Filii Szkoły Podstawowej nr 2 obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

1

4. Bliższa droga kandydata do Szkoły Podstawowej nr 2 / Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej, niż do szkoły, w obwodzie której mieszka.

1

5. Miejsce pracy rodziców, opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2/ Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej

1

6. W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie  kandydata wspierający rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

10

 

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów  o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Kryteria te są rozpatrywane łącznie i mają jednakową wartość punktową.

 

2. Wymagane dokumenty i terminy ich składania:

 

Rodzaj czynności
dokument

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowania uzupełniającego

Składanie wniosków wraz
z załącznikami do dyrektora szkoły
03.03.2014  – 31.03.2014
Rozpatrywanie wniosków 01.04.2014 – 07.04. 2014 02.06.2014 -06.06.2014
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  10.04.2014
do godz. 15.00 
 10.06.2014do godz. 15.00
Potwierdzenie przez kandydatów woli przyjęcia do 15.04.2014
do godz. 15.00
12.06.2014
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 16.04.2014
Składanie wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
tj. 28.04.2014do godz. 15.00
13.06.2014
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciatj. do 07.05.2014

do godz. 15.00

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia tj. do 16.05.2014
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora tj. do 27.05.2014

3. Wzory druków rekrutacyjnych:

a) wzór zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej),

 

b) wzór zgłoszenia do klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali w obwodzie Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej),

 

c) wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej),

 

d) wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej).

 

 

 

strzałka do góry