Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Oddziału Przedszkolnego przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7)
  • rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)
  • Zarządzenie Nr 12/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii z dnia 27 lutego  2014 r.

Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2/ Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej przyjmuje się dzieci urodzone w 2009 r. oraz w drugiej połowie 2008 r., tj. 1 lipca – 31 grudnia, które są zobowiązane realizować roczne przygotowanie przedszkolne.

1. Kryteria uzgodnione z organem prowadzącym oraz ich wartość punktowa:

Lp.

Kryteria ustawowe

Wartość punktowa

1. Wielodzietność rodziny kandydata.

1

2. Niepełnosprawność kandydata.

1

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

1

4. Niepełnosprawność obojga rodziców.

1

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

1

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

1

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1

Maksymalna liczba punktów

7

 

Lp.

Kryteria społeczne/lokalne

Wartość punktowa
1. Kandydat wraz z rodzicami mieszka w obwodzie Szkoły Podstawowej

nr 2/Filii Szkoły Podstawowej nr 2.

10
2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej nr 2/ Filii Szkoły Podstawowej nr 2. 3
3. Miejsce pracy rodziców, opiekunów prawnych znajduje się na terenie obwodu szkoły. 1
4. W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie kandydata wspierający rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki. 1
Maksymalna liczba punktów 15

 

2. Wymagane dokumenty i terminy ich składania:

Rodzaj czynności
dokument

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowania uzupełniającego

Złożenie deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w OP
03.03. 2014 – 07.03.2014  –
Składanie wniosków
wraz z załącznikami do dyrektora szkoły
03.03.2014  – 21.03.2014  26.05.2014 – 30.05.2014
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  27.03.2014

 

06.06.2014
Potwierdzenie przez kandydatów woli przyjęcia do 01.04.2014
do godz. 15.00
09.06.2014
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 02.04.2014 10.06.2014
Składanie wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
tj. 11.04.2014
do godz. 15.00
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
tj. do 18.04.2014
do godz. 15.00
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia tj. do 30.05.2014
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora tj. do 12.05.2014
Burmistrz wskazuje miejsce dla  dzieci nieprzyjętych  do OP do 29.08.2014

 

3. Wzory druków rekrutacyjnych:

a) wzór deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2

b) wzór deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w Filii Szkoły Podstawowej nr 2

c) wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2

d) Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2

 

strzałka do góry