Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego dzieci do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2021/2022

1. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

 

1.1 Kryteria (ustawowe) brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);

b. niepełnosprawność kandydata;

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d. niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata;

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g. objecie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość, tj. 1 pkt.

 

1.2. Kryteria (społeczne/lokalne) brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Lp Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1 Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym 30
2 Szkoła została wskazana na liście preferencji na pierwszym miejscu. 10 Oświadczenie rodziców

 

3 Dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie dziennym 10 Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy (z okresem zatrudnienia), w przypadku samo zatrudnienia aktualny wydruk z CEIDG lub KRS, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów.
4 Uczęszczanie rodzeństwa do Szkoły Podstawowej nr 2 / Filii Szkoły Podstawowej nr 2
w Suchej Beskidzkiej
5
5 Miasto Sucha Beskidzka wskazane jako miejsce zamieszkania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata (dotyczy również samotnie wychowujących dzieci). 5 Kopia pierwszej strony PIT (zeznania podatkowego za rok poprzedzający rekrutację), opatrzonego pieczątką potwierdzającą wpływ do urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub urzędowe potwierdzenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) oraz kopia pierwszej strony PIT

 

1.3 Wzory dokumentów rekrutacyjnych:

a) wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej – POBIERZ

b) wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej – POBIERZ

 

2. Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów:

Rodzaj czynności
dokument
Postępowanie rekrutacyjne Postępowania uzupełniającego
Zebranie deklaracji

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego         

Do 01.03.2021  
Składanie zgłoszeń i wniosków wraz
z załącznikami do dyrektora szkoły
01.03.2021 – 15.03.2021 26.04.2021 – 30.04.2021
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 18.03.2021 – 22.03.2021 04.05.2021 – 07.05.2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22.03.2021
do godz. 15.00
10.05.2021
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 29.03.2021
do godz. 15.00
14.05.2021
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 06.04.2021
do godz. 15.00
17.05.2021
do godz. 15.00
Składanie wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
 
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia  
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora  

 

strzałka do góry