Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego dzieci do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2019/2020

images (1)

1.Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

 

1.1 Kryteria (ustawowe) brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objecie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość, tj. 1 pkt.

 

 • Kryteria (społeczne/lokalne) brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

 

Lp Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1 Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zamieszkałe
 w danym obwodzie oddziału przedszkolnego ( dziecko sześcioletnie)
30 Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
2 Dziecko mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego zamieszkałe w danym obwodzie oddziału przedszkolnego ( dziecko pięcioletnie) 15 Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
3 Dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie dziennym 10 Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy (z okresem zatrudnienia), w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, Zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów.
4 Uczęszczanie rodzeństwa do Szkoły Podstawowej nr 2 / Filii Szkoły Podstawowej nr 2
w Suchej Beskidzkiej
5
5 Rodzice odprowadzają podatek dochodowy
w Gminie Sucha Beskidzka
5 Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego
w Gminie Sucha Beskidzka przez rodziców (od każdego z rodziców).

 


1.3 Wzory dokumentów rekrutacyjnych:

 1. wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej – pobierz
 2. wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej – pobierz

 

 

 1. Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów:

 

 

Rodzaj czynności
dokument
Postępowanie rekrutacyjne Postępowania uzupełniającego
Zebranie deklaracji

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego         

Do 01.03.2019  

 

Składanie zgłoszeń i wniosków wraz
z załącznikami do dyrektora szkoły
01.03.2019  – 15.03.2019 24.04.2019 – 30.04.2019
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 18.03.2019 – 22.03.2019 06.05.2019 -10.05.2019
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  22.03.2019
do godz. 15.00 
 13.05.2019

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 29.03.2019
do godz. 15.00
17.05.2019
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 05.04.2019

do godz. 15.00

17.05.2019
Składanie wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
 
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

 

strzałka do góry