Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w Suchej Beskidzkiej w roku szkolnym 2015/2016

 

1. Kryteria uzgodnione z organem prowadzącym oraz ich wartość punktowa:

L.p.

Kryteria

Wartość kryterium

w punktach

1. Kandydat jest mieszkańcem Suchej Beskidzkiej.

5

2. Kandydat uczęszczał do Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej / do Oddziału Przedszkolnego przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2 Suchej Beskidzkiej

1

3. W Szkole Podstawowej nr 2 / w Filii Szkoły Podstawowej nr 2 obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

1

4. Bliższa droga kandydata do Szkoły Podstawowej nr 2 / Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej, niż do szkoły, w obwodzie której mieszka.

1

5. Miejsce pracy rodziców, opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2/ Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej

1

6. W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie  kandydata wspierający rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

10

 

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów  o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
    Kryteria te są rozpatrywane łącznie i mają jednakową wartość punktową.

 

2. Wymagane dokumenty i terminy ich składania: 

Rodzaj czynności
dokument

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowania uzupełniającego

Składanie wniosków wraz
z załącznikami do dyrektora szkoły
02.03.2015  – 27.03.2015  
Rozpatrywanie wniosków 30.03.2015 – 01.04. 2015 08.06.2015 – 12.06.2015
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  10.04.2015
do godz. 15.00

 

 15.06.2015

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydatów woli przyjęcia do 15.04.2015
do godz. 15.00
18.06.2015
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 16.04.2015  
Składanie wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
tj. 27.04.2015

do godz. 15.00

19.06.2015
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

tj. do 05.05.2015

do godz. 15.00

 
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia tj. do 14.05.2015  
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora tj. do 25.05.2015  

 

3. Wzory druków rekrutacyjnych:

 

a) zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej),

b) zgłoszenia do klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali w obwodzie Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej),

c) wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej),

d) wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej).

 

 

strzałka do góry