Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2021/2022

1. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii.

 1.1 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Lp. Kryteria Wartość kryterium
w punktach
1. Kandydat uczęszczał do Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej / do Oddziału Przedszkolnego przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2 Suchej Beskidzkiej.
1
2. W Szkole Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej / w Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata. 1
3. Bliższa droga kandydata do Szkoły Podstawowej nr 2 / Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej, niż do szkoły, w obwodzie której mieszka. 1
4. Miejsce pracy rodziców, opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2/ Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej. 1
5. W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie  kandydata wspierający rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki. 1
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 5

 

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:

a. Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),

b. Niepełnosprawność kandydata,

c. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d. Niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,

e. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te są rozpatrywane łącznie i mają jednakową wartość punktową 1 pkt.

 

1.2 Wzory dokumentów rekrutacyjnych:

a) zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – POBIERZ

b) zgłoszenie do klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali w obwodzie Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – POBIERZ

c) wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali poza  obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – POBIERZ

d) wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali poza  obwodem Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – POBIERZ

 

2. Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów:  

Rodzaj czynności
dokument
Postępowanie rekrutacyjne Postępowania uzupełniającego
Składanie zgłoszeń i wniosków wraz
z załącznikami do dyrektora szkoły
01.03.2021 – 15.03.2021 26.04.2021 – 30.04.2021
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 18.03.2021 – 22.03.2021 04.05.2021 – 07.05.2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22.03.2021
do godz. 15.00 
10.05.2021
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 29.03.2021
do godz. 15.00
14.05.2021
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 06.04.2021
do godz. 15.00
17.05.2021
do godz. 15.00
Składanie wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
 
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia  
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora  

 

strzałka do góry