Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2020/2021

 

1.Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

 

1.1 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

Lp. Kryteria Wartość kryterium

w punktach

1. Kandydat jest mieszkańcem Suchej Beskidzkiej.

 

5
2. Kandydat uczęszczał do Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej / do Oddziału Przedszkolnego przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2 Suchej Beskidzkiej.
1
3. W Szkole Podstawowej nr 2 / w Filii Szkoły Podstawowej nr 2 obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata. 1
4. Bliższa droga kandydata do Szkoły Podstawowej nr 2 / Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej, niż do szkoły, w obwodzie której mieszka. 1
5. Miejsce pracy rodziców, opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2/ Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej. 1
6. W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie  kandydata wspierający rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki. 1
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 10

 

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów  o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

    Kryteria te są rozpatrywane łącznie i mają jednakową wartość punktową.

 

1.2 Wzory dokumentów rekrutacyjnych:

a) zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – POBIERZ

b) zgłoszenia do klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali w obwodzie Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – POBIERZ

c) wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali poza  obwodem  Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – POBIERZ

d) wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali poza  obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – POBIERZ

 

2. Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów:

Rodzaj czynności
dokument
Postępowanie rekrutacyjne Postępowania uzupełniającego
Składanie zgłoszeń i wniosków wraz
z załącznikami do dyrektora szkoły
02.03.2020  – 13.03.2020 22.04.2020– 30.04.2020
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 16.03.2020 – 20.03.2020 06.05.2020 -11.05.2020
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.03.2020
do godz. 15.00 
13.05.2020

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 27.03.2020
do godz. 15.00
15.05.2020

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 03.04.2020

do godz. 15.00

15.05.2020

do godz. 15.00

Składanie wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
 
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia  
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora  

 

 

 

 

 

strzałka do góry