Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Wyprawka szkolna 2015/2016

Rządowy program (projekt) „Wyprawka szkolna”, który polega na dofinansowaniu zakupu podręczników, będzie obejmował w roku szkolnym 2015/2016:
 1. uczniów klas III szkoły podstawowej – pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm) – 574 zł netto na osobę w rodzinie. Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu będzie wynosić do kwoty 225,00 .
 1. uczniów:
 2. a)  słabowidzących,
  b)  niesłyszących,
  c)  słabosłyszących,
  d)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  e)  z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  f)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  g)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  h)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b  ust. 3  ustawy  z  dnia  7  września 1991 roku  o systemie  oświaty, uczęszczających  w  roku szkolnym  2015/2016 do  klas  III, V i VI  szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży,  klasy II i III gimnazjum oraz  szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół  zawodowych,  liceów  ogólnokształcących  techników  lub  szkół  specjalnych przysposabiających  do  pracy  uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym oraz dla  uczniów z  niepełnosprawnościami sprzężonymi- bez względu na dochód. Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu będzie wynosić do kwoty 325,00 .

Druki wniosków o dofinansowanie podręczników dostępne w sekretariatach Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii oraz do pobrania:

wyprawka szkolna – wniosek 2015 2016

Wypełnione wnioski o dofinansowanie podręczników należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w terminie do 04 września 2015 roku.

strzałka do góry