Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

ZAPISY DO KLASY I SP2 ORAZ FILII SP2 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 informuje o rozpoczęciu zapisów do klasy I na rok szkolny 2017/2018 – dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 obejmuje ulice: Kamienne, Krzeszowiaków, Mickiewicza od nr 92 do nr 130 (numery parzyste), i od nr 33 do nr 83 (nieparzyste), Polna, Role, Słoneczna, Smolikówka, Spacerowa, Stokowa, Ogrodowa, Turystyczna, Zasypnica, Zasypnicka.

Zapisu można dokonać

od dnia 18 kwietnia 2017 do dnia 28 kwietnia 2017 roku

w godzinach 8.00 – 14.00

w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2, ul Zasypnicka 1

W sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://sp2sucha.pl/ można pobrać odpowiednie zgłoszenia (dzieci z obwodu) oraz wnioski (dzieci spoza obwodu) dotyczące rekrutacji, jak również zapoznać się ze szczegółowymi zasadami postępowania rekrutacyjnego.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO KLASY I

FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

Dyrektor Filii Szkoły Podstawowej nr 2 informuje o rozpoczęciu zapisów do klasy I na rok szkolny 2017/2018 – dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, zamieszkałych w obwodzie Filii Szkoły Podstawowej nr 2.

Obwód Filii Szkoły Podstawowej nr 2 obejmuje ulice: A. Starzeńskiego, Akacjowa, Konfederatów Barskich, Leśna, Błądzonka, Świerkowa, Łagodna, Widokowa, Lipowa, Stroma, Cicha, Jaworowa, Kasztanowa.

Zapisu można dokonać

od dnia 18 kwietnia 2017 do dnia 28 kwietnia 2017 roku

w godzinach 8.00 – 14.00

w sekretariacie Filii Szkoły Podstawowej nr 2, ul Błądzonka 118

W sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://sp2sucha.pl/ można pobrać odpowiednie zgłoszenia (dzieci z obwodu) oraz wnioski (dzieci spoza obwodu) dotyczące rekrutacji, jak również zapoznać się ze szczegółowymi zasadami postępowania rekrutacyjnego.

pobrane

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w Suchej Beskidzkiej

w roku szkolnym 2017/2018

1.Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

1.1 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Lp.

Kryteria

Wartość kryterium

w punktach

1. Kandydat jest mieszkańcem Suchej Beskidzkiej.

5

2. Kandydat uczęszczał do Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej / do Oddziału Przedszkolnego przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2 Suchej Beskidzkiej.

1

3. W Szkole Podstawowej nr 2 / w Filii Szkoły Podstawowej nr 2 obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

1

4. Bliższa droga kandydata do Szkoły Podstawowej nr 2 / Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej, niż do szkoły, w obwodzie której mieszka.

1

5. Miejsce pracy rodziców, opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2/ Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej.

1

6. W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie kandydata wspierający rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

10

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   Kryteria
   te rozpatrywane łącznie i mają jednakową wartość punktową.

1.2 Wzory dokumentów rekrutacyjnych:

a) zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – pobierz

b) zgłoszenia do klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali w obwodzie Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – pobierz

c)
wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2
Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – pobierz

d) wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali poza obwodem Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – pobierz

2. Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów:

Rodzaj czynności
dokument

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowania uzupełniającego

Składanie zgłoszeń i wniosków wraz
z
załącznikami do dyrektora szkoły
18.04.2017 28.04.2017
15.05.2017 – 19.05.2017
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 02.05.201705.05.2017 22.05.2017 -23.05.2017
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05.05.2017
do
godz. 15.00
23.05.2017

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 10.05.2017
do
godz. 15.00
26.05.2017
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11.05.2017

do godz. 15.00

29.05.2017
Składanie wniosku
o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i
kandydatów nieprzyjętych
 
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od złożenia wniosku
o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia  
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora  

images1

strzałka do góry