Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

§ 1

 1. Celem Komisji Rekrutacyjnej, zwanej dalej „Komisją”, jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Oddziału Przedszkolnego przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2015/2016.
 2. Postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust. 1, to działania polegające na rozpatrzeniu wniosków o przyjęcie dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Oddziału Przedszkolnego przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2015/2016.
 3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
 4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów  wymienionych w  § 6 -7.
 5. Spełnianie przez kandydata kryteriów jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami.
 6. Wnioski składa się w terminie 1 – 17 kwietnia 2015r. do godz. 15:00, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1.

§ 2

 1. W skład Komisji wchodzą osoby powołane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii.
 2. Spośród członków Komisji Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji, zwanego dalej „Przewodniczącym”.

§ 3

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)     weryfikowanie składanych wniosków o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego;

b)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego poprzez wypełnianie „Kart

punktacji kandydata”;

c)   podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

d)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w § 9;

e)   rozpatrywanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Oddziału Przedszkolnego;

f)    sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Oddziału Przedszkolnego;

g)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

2. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 polega na wypełnieniu „Kart punktacji kandydata” zawierającej kryteria przyjęć do Oddziału Przedszkolnego poprzez wpisanie dla każdego kryterium odpowiedniej liczby punktów ustalonych w uzgodnieniu z organem prowadzącym i wpisanie łącznej liczby uzyskanych punktów na pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. „Karta punktacji kandydata” stanowi załącznik do wniosku kandydata o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego.

3. Komisja na wniosek rodzica kandydata nieprzyjętego do Oddziału Przedszkolnego uzasadnia odmowę przyjęcia kandydata . Wniosek składa się do Komisji w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4. Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do Oddziału Przedszkolnego sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Uzasadnienie podpisuje przewodniczący.

§ 4 

 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

a)   zwoływanie i prowadzenie zebrań Komisji;

b)   przejmowanie od Dyrektora wniosków o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego i ich rejestracja;

c)    organizowanie pracy Komisji i przydzielanie zadań poszczególnym członkom Komisji;

d)   podpisywanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów           niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Oddziału Przedszkolnego;

e)   decydujący głos w sprawach spornych w sytuacji, gdy Komisja nie może wyłonić większości;

f)     przekazanie dokumentacji rekrutacji do akt szkoły.

2. Przewodniczący może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach załączonych do wniosków o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego lub może zwrócić się do burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania o potwierdzenie tych okoliczności.

 § 5

 Do zadań członka Komisji należy:

1)      czynny udział w pracach Komisji:

2)      wykonywanie zadań przydzielonych przez Przewodniczącego;

3)      weryfikowanie wniosków co do ich poprawności;

4)      wypełnianie „Kart punktacji kandydata”

5)      zgłaszanie na piśmie do protokołu postępowania rekrutacyjnego odrębnego zdania wraz z uzasadnieniem.

§ 6 

1.  Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe.

2. Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej oraz przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2 przyjmuje się dzieci urodzone w 2010r., które są zobowiązane realizować roczne przygotowanie przedszkolne.

3.  Do Oddziału przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze

Gminy Sucha Beskidzka z zastrzeżeniem § 8.

4.  Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria;

a)      wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);

b)       niepełnosprawność kandydata;

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)     niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata;

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5. Kryteria, o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość, tj.1 pkt.

§ 7

1.   Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria i ich wartości punktowe, które zostały ustalone przez organ prowadzący szkołę:

 

Lp

Kryterium

Liczba pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zamieszkałe w danym obwodzie oddziału przedszkolnego.

30

Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

2

Dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie dziennym.

10

Dokument poświadczający zatrudnienie ( od każdego z rodziców), zaświadczenie z zakładu pracy (z okresem zatrudnienia), w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej. Zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów.

3

Uczęszczanie rodzeństwa do Szkoły Podstawowej nr 2/ Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej.

5

4

Rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Sucha Beskidzka.

5

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie Sucha Beskidzka przez rodziców ( od każdego z rodziców).
 Maksymalna liczba pkt.:

 

50

§ 8

1. Kandydaci mieszkający  poza Gminą Sucha Beskidzka mogą być przyjęci do Oddziału Przedszkolnego tylko wtedy, gdy Oddział, po zapewnieniu miejsc wszystkim kandydatom mieszkającym na terenie Gminy Sucha Beskidzka, dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Sucha Beskidzka przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad określonych wcześniej.

§ 9

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Postępowanie uzupełniające jest prowadzone do 28 sierpnia 2015r.

3. Odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu do Oddziału rozpatruje Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka. Decyzje Burmistrza są ostateczne.

§ 10

 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawiera: imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej według nazwisk oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Lista może zawierać informację o liczbie wolnych miejsc.
 2. Listę, o której mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii.
 3. Na liście umieszcza się datę publikacji. Listę podpisuje Przewodniczący.

§ 11

 1. Po złożeniu wymaganych dokumentów i potwierdzeniu woli uczęszczania do Oddziału Przedszkolnego Komisja sporządza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Oddziału Przedszkolnego. Brak potwierdzenia woli uczęszczania do Oddziału Przedszkolnego i dostarczenia wymaganych dokumentów lub nie złożenie dokumentów w terminie oznacza, że kandydat jest nieprzyjęty do Oddziału Przedszkolnego.
 2. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii.
 3. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej według nazwisk oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Lista może zawierać informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Na liście umieszcza się dzień podania listy do publicznej wiadomości w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem Przewodniczącego.

§ 12

 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja sporządza protokół.
 2. Protokół z postępowania rekrutacyjnego zawiera:

a)   skład Komisji;

b)   datę sporządzenia protokołu;

c)    liczbę przyjętych wniosków;

d)   liczbę kandydatów przyjętych do Oddziału Przedszkolnego;

e)   liczbę wolnych miejsc;

f)     liczbę kandydatów nieprzyjętych do Oddziału Przedszkolnego;

g)    liczbę wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do Oddziału Przedszkolnego;

h)   liczbę wniosków rozpatrzonych pozytywnie;

i)     liczbę wniosków rozpatrzonych negatywnie;

j)    uwagi uznane przez Komisję jako ważne.

3. Do protokołu z postępowania rekrutacyjnego załącza się:

a)   wnioski kandydatów wraz z załączoną do nich dokumentacją;

b)   „Kartę punktacji kandydata” z wyliczoną punktacją wynikającą z przyjętych kryteriów i punktacją tych kryteriów;

c)    listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

d)   listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

e)   wnioski rodziców o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Oddziału Przedszkolnego;

f)     uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

 

Rodzaj czynności

 

 

Termin

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym.   Do 31.03.2015 r. 
Składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego. Wnioski składane są do dyrektora szkoły.  Od 01.04.2015r. do 17.04. 2015 r. 
 Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  Do 24.04. 2015 r. do godz.15:00
Potwierdzenie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego woli przyjęcia. Do 30.04. 2015 r. do godz. 15:00 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych. Do 08.05. 2015 r.
Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych              i nieprzyjętych tj. 19.05.2015r.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia tj. 26.05.2015r.
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia tj. do 05.06. 2015r.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora tj. do 16.06.2015r.
Postępowanie uzupełniające. Do 28.08.2015r.

 

 WZORY DRUKÓW REKRUTACYJNYCH:

a) wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2

b) wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2

strzałka do góry