Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

SP2 i FSP2 – rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego

dzieci do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii
w
Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2018/2019

1. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

1.1 Kryteria (ustawowe) brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objecie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość, tj. 1 pkt.


2. Kryteria (społeczne/lokalne) brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Lp Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1 Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zamieszkałe
w danym obwodzie oddziału przedszkolnego ( dziecko sześcioletnie)

30

Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.  
2 Dziecko mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego zamieszkałe w danym obwodzie oddziału przedszkolnego ( dziecko pięcioletnie)

15

Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.  
3 Dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie dziennym

10

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy (z okresem zatrudnienia), w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, Zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów.
4 Uczęszczanie rodzeństwa do Szkoły Podstawowej nr 2 / Filii Szkoły Podstawowej nr 2
w Suchej Beskidzkiej

5

5 Rodzice odprowadzają podatek dochodowy
w Gminie Sucha Beskidzka

5

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego
w Gminie Sucha Beskidzka przez rodziców (od każdego z rodziców).


1.3 Wzory dokumentów rekrutacyjnych:

 1. wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej – pobierz
 2. wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej – pobierz

2. Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów:

Rodzaj czynności
dokument

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowania uzupełniającego

Zebranie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Do 02.03.2018  
Składanie zgłoszeń i wniosków wraz
z załącznikami do dyrektora szkoły.
01.03.2018 – 16.03.2018 23.04.2018 – 27.04.2018
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów. 19.03.2018 – 23.03.2018 30.04.2018 -04.05.2018
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23.03.2018
do godz. 15.00
07.05.2018

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 30.03.2018
do godz. 15.00
11.05.2018
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 04.04.2018

do godz. 15.00

11.05.2018
Składanie wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora


strzałka do góry