Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

SP2 i FSP2 – REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w Suchej Beskidzkiej

na rok szkolny 2018/2019

1.Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

1.1 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Lp.

Kryteria

Wartość kryterium

w punktach

1. Kandydat jest mieszkańcem Suchej Beskidzkiej.

5

2. Kandydat uczęszczał do Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej / do Oddziału Przedszkolnego przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2 Suchej Beskidzkiej.

1

3. W Szkole Podstawowej nr 2 / w Filii Szkoły Podstawowej nr 2 obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

1

4. Bliższa droga kandydata do Szkoły Podstawowej nr 2 / Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej, niż do szkoły, w obwodzie której mieszka.

1

5. Miejsce pracy rodziców, opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2/ Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej.

1

6. W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie kandydata wspierający rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

10

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   Kryteria te są rozpatrywane łącznie i mają jednakową wartość punktową.

1.2 Wzory dokumentów rekrutacyjnych:

a) zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – pobierz
b) zgłoszenia do klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali w obwodzie Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – pobierz
c) wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – pobierz
d) wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali poza obwodem Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – pobierz

2. Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów:

Rodzaj czynności
dokument

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowania uzupełniającego

Składanie zgłoszeń i wniosków wraz
z załącznikami do dyrektora szkoły
01.03.2018 – 16.03.2018
23.04.2018 – 27.04.2018
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 19.03.2018 – 23.03.2018 30.04.2018 -04.05.2018
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 23.03.2018
do godz. 15.00
07.05.2018

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 30.03.2018
do godz. 15.00
11.05.2018
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 04.04.2018

do godz. 15.00

11.05.2018
Składanie wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
 
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia  
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora  
strzałka do góry