Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SP2 ORAZ FILII SP2 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 informuje o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do Oddziału Przedszkolnego, dzieci:

 • objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (dziecko sześcioletnie),

 • mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (dziecko pięcioletnie).

Zapisu można dokonać

od dnia 18 kwietnia 2017 do dnia 28 kwietnia 2017 roku

w godzinach 8.00 – 14.00

w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2, ul Zasypnicka 1

W sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://sp2sucha.pl/ można pobrać wniosek dotyczący rekrutacji, jak również zapoznać się ze szczegółowymi zasadami postępowania rekrutacyjnego.

ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dyrektor Filii Szkoły Podstawowej nr 2 informuje o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do Oddziału Przedszkolnego, dzieci:

 • objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (dziecko sześcioletnie),

 • mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (dziecko pięcioletnie).

Zapisu można dokonać

od dnia 18 kwietnia 2017 do dnia 28 kwietnia 2017 roku

w godzinach 8.00 – 14.00

w sekretariacie Filii Szkoły Podstawowej nr 2, ul Błądzonka 118

W sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://sp2sucha.pl/ można pobrać wniosek dotyczący rekrutacji, jak również zapoznać się ze szczegółowymi zasadami postępowania rekrutacyjnego.

rek

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego

dzieci do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w

Suchej Beskidzkiej w roku szkolnym 2017/2018

1.Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

1.1 Kryteria (ustawowe) brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objecie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość, tj. 1 pkt.

  1. Kryteria (społeczne/lokalne) brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
Lp Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1 Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zamieszkałe
w danym obwodzie oddziału przedszkolnego ( dziecko sześcioletnie)

30

Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
2 Dziecko mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego zamieszkałe w danym obwodzie oddziału przedszkolnego ( dziecko pięcioletnie)

15

Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
3 Dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie dziennym

10

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy (z okresem zatrudnienia), w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, Zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów.
4 Uczęszczanie rodzeństwa do Szkoły Podstawowej nr 2 / Filii Szkoły Podstawowej nr 2
w Suchej Beskidzkiej

5

5 Rodzice odprowadzają podatek dochodowy
w Gminie Sucha Beskidzka

5

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego
w Gminie Sucha Beskidzka przez rodziców (od każdego z rodziców).


1.3 Wzory dokumentów rekrutacyjnych:

 1. wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej – pobierz
 2. wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej – pobierz

  2. Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów:

  Rodzaj czynności
  dokument

  Postępowanie rekrutacyjne

  Postępowania uzupełniającego

  Zebranie deklaracji

  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  Do 12.04.2017  
  Składanie zgłoszeń i wniosków wraz
  z załącznikami do dyrektora szkoły
  18.04.2017 – 28.04.2017 15.05.2017 – 19.05.2017
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 02.05.2017 – 05.05.2017 22.05.2017 -23.05.2017
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05.05.2017
  do godz. 15.00
  23.05.2017

  do godz. 15.00

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 10.05.2017
  do godz. 15.00
  26.05.2017
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11.05.2017

  do godz. 15.00

  29.05.2017
  Składanie wniosku
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
  do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych
   
  Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od złożenia wniosku
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
   
  Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia  
  Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora  
strzałka do góry